این نرم افزار شامل بخشهای مختلف حسابداری، انبارداری،      خزانه داری و فروش می باشد.

این نرم افزار جهت استفاده در شرکتها و کارخانجات کوچک و متوسط طراحی شده است تا بدون دغدغه و نگرانی کارکنان آنها در محیطی ساده بتوانند کلیه عملیات را بدون آموزش تخصصی ثبت نمایند

در این نرم افزار کلیه نیازهای مالی، انبار و فروش این نوع شرکتها دیده شده و این شرکتها با در اختیار داشتن این نرم افزا میتوانند بدون نگرانی تمامی اطلاعات خود را ثبت و با گزارشهای متنوع آن به تحلیل کسب و کار خود بپردازند